Belangenbehartiging

We behartigen de belangen van ruim 6.000 logopedisten in Nederland: 5.000 werkenden in de eerstelijn, bij instellingen en in het onderwijs en 1.000 studenten in de laatste jaren van hun opleiding. Lees hier de belangrijkste thema’s waar wij ons sterk voor maken.

We lobbyen in Den Haag
Het beleid van de overheid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom zijn we geregeld in gesprek met de ministeries van VWS en OCW en hebben contacten met leden van de Tweede Kamer. Op die manier brengen we het belang van het vakgebied logopedie onder de aandacht en de noodzakelijke voorwaarden om patiënten/cliënten deze zorg te kunnen bieden.

We overleggen met zorgverzekeraars en NZa
Met het oog op de belangen van de logopedisten die werken in de eerstelijns zorg hebben we intensief contact met alle zorgverzekeraars in Nederland. We spreken met hen over eisen voor contractering, kwaliteitsbeleid en tariefdifferentiatie. De Mededingingswet verbiedt om afspraken te maken over de hoogte van de tarieven. De NVLF maakt verder deel uit van de Adviescommissie Eerstelijnszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin maken wij afspraken over de onderbouwing van prestaties waaraan logopedisten moeten voldoen.

We onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten
Voor leden die werken bij zorginstellingen, gemeenten, GGD’en en in het onderwijs maken wij ons sterk voor goede collectieve arbeidsvoorwaarden (geregeld in betreffende cao’s). Als beroepsorganisatie zijn we aangesloten bij de werknemersorganisaties FBZ, FvOv en CMHF. Zij onderhandelen namens de NVLF niet alleen over de cao’s, maar komen ook op voor de belangen van werknemers bij fusies en reorganisaties.

We zijn onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland
De NVLF maakt deel uit van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Door de krachten te bundelen hebben we een sterkere stem richting politiek en zorgverzekeraars.

Individuele belangenbehartiging
Naast deze collectieve belangenbehartiging ondersteunen wij onze leden met individueel advies, gerichte informatie en praktische ondersteuning. 

Lees wat wij doen voor u als individueel lid