Interprofessionele klachtenbehandeling

Het Kwaliteitsregister Paramedici breidt deze zomer het Klachtenloket Paramedici (KLP) uit. Hieraan wordt per 1 juli 2019 de uitvoering van de interprofessionele klachtenregeling toegevoegd.

Voorheen werden deze klachten behandeld door het College van Toezicht (CvT) van de NVLF, het CvT wordt met deze overgang opgeheven. Nieuwe klachten over een beroepsgenoot lopen vanaf 1 juli 2019 via de interprofessionele klachtbehandeling van KLP.

Waarom?
KLP geeft sinds 2017 al uitvoering aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (Wkkgz). De Wkkgz-diensten (klachtenfunctionaris en geschilleninstantie paramedici) bieden de cliënten/patiënten van de paramedici de mogelijkheid om een klacht of geschil tegen een paramedicus in te dienen. Wat ontbrak, is een regeling waarbij de ene paramedicus over de andere paramedicus van dezelfde beroepsgroep een klacht kan indienen. De behandeling van een interprofessionele klacht, waarbij ook maatregelen kunnen worden opgelegd.

Wat maakt het bijzonder?
Interprofessionele klachtbehandeling is een vorm van vrijwillig verenigingsrechtelijk tuchtrecht ten behoeve van leden van aangesloten paramedische beroepsverenigingen. Het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen. Dit kan vanuit het perspectief van leren & verbeteren met het opleggen van een deskundigheidsbevorderende maatregel. Bij deskundigheidsbevorderende maatregelen gaat het om activiteiten volgens de geldende kwaliteitscriteria van het Kwaliteitsregister Paramedici. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het volgen van bij- en nascholing op het vakgebied;
  • collegiale consultatie;
  • deelname aan een audit/ visitatie.

De kwaliteitsbewaking en -bevordering is ook mogelijk vanuit het perspectief van controleren & sanctioneren met opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel (bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of een boete).

Het College houdt toezicht op de naleving van de beroepscode en gedragsregels. Het College oordeelt over een ingediende klacht van leden van de Beroepsvereniging die in het Kwaliteitsregister Paramedici staan geregistreerd met een diploma status of kwaliteitsstatus. De klachtbehandeling is in relatie tot de verleende zorg of de organisatie hiervan.

Voor wie?
NVLF en NVD hebben ervoor gekozen om de uitvoering van Interprofessionele klachtbehandeling te laten plaatsvinden door het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering. De betrokken beroepsverenigingen hebben op grond van de afzonderlijke verenigingsstatuten onder meer tot doel de ontwikkeling van de beroepsgroep en het behartigen van onder andere de beroepsinhoudelijke belangen. Onderdeel daarvan is het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het in stand houden van het Kwaliteitsregister Paramedici, waaronder mede begrepen het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering dat interprofessionele klachten beoordeelt.