Schrappen en verbeteren

In maart/april 2018 hebben NVLF-leden tijdens districtsbijeenkomsten aangegeven hoe de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden. Lees hieronder per verbetervoorstel wat de laatste stand van zaken is.

 

Logo schrappen&verbeteren def

 • 1. NVLF Richtlijnen
  • De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS.

   Resultaat 22-10-2018:
   Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld.  In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is af,  tijdschrift Logopedie #6  2018 en Logopedie #7 2018.

   

  • De NVLF wordt geadviseerd om het webinar TOS continue toegankelijk te maken voor haar leden. Zo kan een logopedist kijken wanneer hij/zij dit zelf wil. Bijvoorbeeld als er tijdens de behandeling van een TOS een vraag omhoog komt.

   Resultaat 3-12-2018:
   Nieuwsbericht: Vervolg webinar TOS?

   De NVLF is samen met één van de hogescholen aan het kijken of studenten filmpjes kunnen maken die het webinar kunnen vervangen.  


  • De NVLF wordt geadviseerd om bij het ontwikkelen van NVLF richtlijnen, leden minimaal zes tot acht weken de mogelijkheid om feedback te geven. Geadviseerd wordt om de regel ook toe te passen bij andere zaken. Als voorbeeld is veelvuldig het document 'specialisaties' met een reactietermijn van twee weken aangehaald.

   Resultaat 9-10-2018:
   Het bureau van de NVLF heeft dit advies opgenomen in haar werkwijzen/werkprocedures. 

   Dit is bijvoorbeeld direct in de praktijk toegepast door de reactietermijn op het document ‘specialisaties’ te verlengen met vier weken.

  • De NVLF wordt geadviseerd om te onderzoeken of de richtlijnen voldoende zijn geborgd in het onderwijs.

   Resultaat 22-10-2018:
   De NVLF heeft contact gehad met docenten van verschillende opleidingen. Bij alle opleidingen zijn de NVLF richtlijnen opgenomen in het onderwijsprogramma.  


  • Schrap, zolang als nodig is, het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen. De NVLF wordt geadviseerd om nu de nadruk te leggen op de implementatie van de huidige zorginhoudelijke NVLF richtlijnen. 
   Schrap daarnaast het automatisch herzien van richtlijnen vijf jaar na vaststelling. De NVLF wordt geadviseerd om richtlijnen alleen te herzien bij grote herzieningen.

   Standpunt Verenigingsbestuur november 2018:

   Pas op de plaats met nieuwe richtlijnontwikkeling. 
   Richtlijnen hebben tot doel het handelen te baseren op actuele wetenschappelijke inzichten. Het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk is de grootste uitdaging. Richtlijnen hebben pas zin als ze in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Dat betekent dat ze gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. De beroepsgroep heeft mogelijk hulp nodig bij het gebruik ervan. Wetenschap staat nooit stil. Het is op dit moment echter belangrijker dat bestaande richtlijnen in de dagelijkse praktijk worden geïmplementeerd dan dat steeds nieuwe worden ontwikkeld die op de plank blijven liggen.

   Dit betekent:
   • Implementatie van bestaande richtlijnen staat centraal in de kwaliteitsontwikkeling.
   • Er wordt even geen geld en energie gestoken in de ontwikkeling van weer nieuwe NVLF-richtlijnen.

     

  • Schrap de verplichte afvinklijstjes behorende bij een richtlijn en als verplicht veld ingesteld in het EPD.

   Standpunt NVLF bestuur november 2018:
   Tijdens de schrap- en verbetersessies is naar voren gekomen dat er een groep leden is die afvinklijstjes in het EPD graag willen schrappen. Dit als vermindering van de administratieve lasten. Daar staat tegenover dat er ook een groep leden is die aangeeft juist graag afvinklijsten/checklijsten te willen zien in het EPD.  Wat is het standpunt van de NVLF? In principe is het zo dat het logopedisch dossier opgebouwd is volgens de stappen van het Methodisch Logopedisch Handelen.
   Als een logopedist een zorginhoudelijke richtlijn volgt en dit in het EPD vastlegt, dan wordt er voldoende vastgelegd. Hierbij is de aanname dat het EPD is opgebouwd volgens de NVLF-richtlijn dossiervorming.
   Er zijn echter logopedisten die, ter ondersteuning van het volgen van een richtlijn, een checklist/ afvinklijst willen gebruiken. Deze lijst dient de logopedist te ondersteunen en niet te leiden tot extra administratieve lasten. De NVLF is van mening dat een dergelijke checklist niet als verplicht item ingebouwd dient te worden in het EPD. De keuze voor gebruik ligt bij de logopedist.


  • De NVLF wordt geadviseerd om leden meer te informeren over het handelen volgens de richtlijnen in relatie tot contractvrij werken.

   Resultaat 6-11-2018:
   Nieuwsbericht: NVLF richtlijnen verplicht te volgen bij contractvrij werken?


  • De NVLF wordt geadviseerd om op verschillende wijze en via verschillende kanalen de definities van richtlijn, protocol, leidraad etc. te communiceren naar leden.

   Resultaat 3-12-2018:
   Nieuwsbericht: NVLF kwaliteitsinstrumenten in beeld


  • De NVLF informeert leden over het hoe en wat bij het afwijken van een richtlijn. De NVLF wordt geadviseerd om per richtlijn aan te geven wat redenen kunnen zijn om af te wijken van de richtlijn; maximaal 1 A4 per richtlijn.

   Resultaat 3-12-2018:
   Nieuwsbericht: NVLF kwaliteitsinstrumenten in beeld


  • De NVLF wordt geadviseerd om kennisdeling onder de leden te stimuleren.  Voorgesteld wordt om een oproep te plaatsen onder de leden, waarin leden gevraagd wordt om stappenplannen etc., die men ontwikkeld heeft in het kader van implementatie van NVLF richtlijnen, te delen. De NVLF kan alle documenten op haar website plaatsen.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF is met een jurist aan het kijken onder welke voorwaarden de NVLF documenten aangeboden door leden mag delen op haar website.  Zodra dit duidelijk is, wordt een oproep geplaatst in de nieuwsbrief om informatie te delen.


  • De NVLF wordt geadviseerd een duidelijk standpunt in te nemen over het behandelen van Parkinsonpatiënten en dit standpunt uit te dragen richting zorgverzekeraars. (leden geven aan dat een grote groep logopedisten nu wordt uitgesloten van behandelen van patiënten met Parkinson. Hierdoor ontvangt een grote groep patiënten met Parkinson geen logopedie).

   Resultaat 29-12-2018:
   In 2016 is in PPN verband een standpunt geformuleerd ten aanzien van het behandelen van Parkinson patiënten door paramedische disciplines.  Het verenigingsbetsuur heeft in november 2018 aangegeven nog altijd achter dit standpunt te staan. Het standpunt staat hier.

 • 2. Richtlijn Dossiervorming
  • Schrap bij korte behandelingen de administratieve lasten, maak minidossiers mogelijk. Leg in de NVLF richtlijn dossiervorming vast welke items wel / niet opgenomen dienen te worden in een minidossier. Ontwikkel een richtlijn dossiervorming voor een minidossier.

   Resultaat 29-12-2018:
   Er is een minidossier ontwikkeld en opgenomen in de concept richtlijn dossiervorming 2019. Deze concept richtlijn wordt januari 2019 besproken aan de zorgverzekeraars en de auditbureaus. 


  • Schrap het bewaren van papieren verwijzingen.

   Resultaat 9-10-2018:
   Nieuwsbericht: Papieren verwijzingen digitaal bewaren


  • Schrap in de richtlijn dossiervorming het aantal verplichte items. De projectgroep heeft hiertoe een concreet voorstel gedaan. Dit voorstel is gebaseerd op de uitkomsten opgehaald tijdens de district bijeenkomsten voorjaar 2018. 

   Resultaat 12-02-2019:
   Nieuwsbericht: Herziening richtlijn logopedische dossiervorming
   Nieuwsbericht: Stand van zaken herziening Richtlijn Dossiervorming

   

 • 3. Kwaliteitsregister Paramedici, kwaliteitscriteria, kwaliteitskringen, kwaliteitstoets
  • De NVLF wordt geadviseerd om haar vertegenwoordigers die actief zijn binnen het bestuur en de commissies van het KP beter zichtbaar te maken bij de leden.

  • Resultaat 15-02-219
   'In het KP maak je je zichtbaar als professional' - Nederlands Tijdschrift voor Logopedie #1 2019
  • Resultaat 6-11-2018:
   Met de redactie van het vakblad is afgesproken dat hier in het eerste nummer van 2019 aandacht aan wordt besteed.


  • Diverse verbetervoorstelllen dienstverlening KP.

   Resultaat 9-10-2018:
   Voorstellen zijn juli 2018 besproken met manager KP. De NVLF en het KP hebben regelmatig voortgangsgesprekken over de samenwerking tussen KP en NVLF.


  • Het KP wordt geadviseerd om de klantvriendelijkheid van het digitaal portfolio te verbeteren. Geregistreerden willen duidelijker zien of ze al dan niet aan de gestelde eisen voldoen.

   Resultaat 22-1-2019:
   Het KP en de NVLF hebben afgesproken dat de NVLF enkele logopedisten mag voordragen die met het KP in gesprek gaan over de klantvriendelijkheid van het digitaal portfolio. Deze bijeenkomst wordt najaar 2019 gepland als de concept criteria 2020–2025 bekend zijn. Zo kan direct worden ingespeeld op ontwikkelingen die komen.


  • Schrap- en verbetervoorstellen m.b.t. de kwaliteitscriteria paramedici.

   Resultaat 9-10-2018:
   De schrap- en verbetervoorstellen zijn ingebracht bij de registratiecommissie van het KP die zich buigt over de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025.
   NVLF Leden zijn door het KP uitgenodigd om nog extra input aan te leveren. Deadline: 1-10-2018. Deze input zal ook bij de registratiecommissie worden ingebracht. Klik hier voor meer informatie.


  • Verbetervoorstel: meer flexibiliteit in de werkdagen van stagiaires.

   Resultaat 9-10-2018:
   Dit voorstel is door de NVLF onder de aandacht gebracht van de opleidingen via SRO-L overleg. Flexibiliteit van stagedagen verschilt momenteel per opleiding. De NVLF ontvangt nog een reactie van SRO-L.

   

  • Schrap de verplichting om tijdens intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring te werken met verbetermethodieken en de gevraagde bewijslast. Alleen een presentielijst dient voldoende te zijn als bewijslast voor herregistratie.

   Resultaat 29-12-2018: 
   De gesprekken met het KP hebben geleid tot een herziening van het kringbeleid ingaande per 1 januari 2019. Klik hier voor meer informatie.

   

  • Schrap de administratieve lasten. Neem bij het herzien van de criteria voor de NVLF registers het verminderen van administratieve lasten als uitgangspunt. 

   Resultaat 9-10-2018:
   De NVLF heeft aangegeven bij de herziening van de criteria voor de NVLF registers te kijken naar de administratieve lasten. Een voorbeeld hiervan is de herregistratie Hanen-ouderregister.
   De NVLF gaat in 2019 de NVLF-registers evalueren. Indien er ontwikkelingen zijn, volgen deze via de nieuwsbrief en deze webpagina.

   

  • Schrap dat een logopedist op verschillende plekken moet laten zien dat hij/zij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen. Organiseer één loket waar een lid alle herregistraties in één keer kan regelen.

   Resultaat 22-10-2018:De NVLF gaat in 2019 de NVLF-registers evalueren. Dit schrapvoorstel wordt  hierin meegenomen. Indien er ontwikkelingen zijn, volgen deze via de nieuwsbrief en deze webpagina.

   

  • De NVLF wordt geadviseerd om registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici te verplichten voor alle logopedisten. Ook voor degene die werkzaam zijn in het onderwijs, ziekenhuis, verpleeghuis etc..

   Resultaat 9-10-2018:
   In de logopedische standaard intramurale zorg is opgenomen dat een logopedist geregistreerd dient te zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie zie de standaard artikel 1 onderdeel beheer (pagina 13)

   Nieuwsbericht: Logopedische standaarden intramurale zorg vervangen meerdere voormalige standaarden 

   Klik hier voor de logopedische standaard intramurale zorg.

   De logopedische standaard voor onderwijs wordt in 2019 herzien. De verwachting is dat bij  deze herziening de verplichting tot registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt meegenomen.

  • De NVLF wordt geadviseerd om de bewaartermijn van logopedische dossiers te verkorten.

   Resultaat 6-11-2018:
   Op dit moment lopen er twee dingen ronden bewaartermijn:

   1)      Wetsvoorstel om bewaartermijn te verlengen van 15 naar 20 jaar.
   Bij het bespreken van het wetsvoorstel in de Kamer kijkt de NVLF samen met de andere paramedische beroepsverenigingen of bezwaar ingediend kan worden voor de paramedische beroepsgroepen. Zodra dit actueel is, wordt het punt door de NVLF opgepakt.

   2)      Bewaartermijn van dossiers van minderjarigen, vanaf de 18e jaar nog 15 jaar bewaren.
   De NVLF heeft de Inspectie gevraagd om meer toelichting en mogelijkheden dit in te korten. Als meer informatie beschikbaar is, volgt informatie via de nieuwsbrief.

  • De NVLF wordt geadviseerd om jaarlijks te communiceren richting de studentleden over het inschrijven bij Kwaliteitsregister Paramedici. 

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF bezoekt jaarlijks alle hogescholen (behalve de Hogeschool Utrecht). In de presentatie 'Als logopedist aan de slag, wat komt er bij kijken' aan 3e en 4e jaars studenten komt ook het Kwaliteitsregister Paramedici aan bod.   

 • 4. Overige
  • De NVLF wordt geadviseerd om meer prestaties aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan vrijheid duur behandeling (45 min i.p.v. 30 min), tarief voor management, tarief voor overleg met derden, tarief voor achterstandswijken.

   Resultaat 22-10-2018:
   In september is een werkgroep bijeen geweest om alle voorstellen te bespreken en vast te stellen welke prestaties wel/niet aangevraagd gaan worden. Het advies van de werkgroep wordt nu voorgelegd aan de commissies Vakinhoud en SEB. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de nieuwsbrief.


  • De NVLF wordt geadviseerd om leden te informeren over de verzekeringsconcerns.

   Resultaat 9-10-2018:
   Klik hier voor informatie over zorgverzekeraars.

   

  • Schrap de PREM.

   Resultaat 9-10-2018:
   De PREM wordt momenteel zorgbreed uitgerold.
   De invoering van de PREM is een gezamenlijke afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg. Als beroepsgroep niets doen is geen optie. De NVLF gaat met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in gesprek over een gezamenlijk kwaliteitsbeleid.  De PREM is wordt in deze gesprekken betrokken. Voor meer informatie zie de laatste alinea’s van het volgende nieuwsbericht: NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit.

   Zie ook: Hoe zit het met de PREM in 2019?  • De NVLF wordt geadviseerd om zorg te dragen voor een behandelindex met transparante berekeningen.

   Resultaat 9-10-2018:
   De behandelindex wordt paramedisch breed opgepakt en is een gezamenlijke afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg.
   Er wordt toegewerkt naar één uniforme behandelindex geldend voor alle zorgverzekeraars. De NVLF is hierbij betrokken. Als er ontwikkelingen zijn, worden deze gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Klik hier voor het laatste nieuwsbericht.


  • Diverse schrap- en verbetervoorstellen kwaliteitstoets.

   Resultaat 29-12-2018:
   De schrap- en verbetervoorstellen zijn verwerkt in de criteria  kwaliteitstoets vastgesteld door het verenigingsbestuur en ingaande per 1 januari 2019. Klik hier voor meer infomatie.


  • Schrap de administratieve lasten. Verleng de geldigheid van het certificaat vrijwillige kwaliteitstoets van twee naar vijf jaar.  Als het niet op orde is dan evt. een QuickScan tussentijds. De projectgroep adviseert om de kwaliteitstoets niet te schrappen. Er is geen alternatief instrument en het kan voor leden leiden tot financieel voordeel.

   Resultaat 9/10/2018:
   Het onderwerp is in juli reeds meegenomen tijdens gesprekken met ZN en zal op agenda blijven staan. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht: NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit.


  • De auditor bij de vrijwillige kwaliteitstoets dient logopedist te zijn; minimaal de leadauditor.

   Resultaat 22-10-2018:
   Vraag van de week: Is een auditor die de kwaliteitstoets logopedie afneemt een logopedist?  • De NVLF wordt geadviseerd om voor de auditoren een checklist te ontwikkelen waarop wordt aangegeven wat de auditoren als bewijs moeten zien en/of waar auditoren het bewijs kunnen vinden.

   Resultaat 29-12-2018:
   De NVLF heeft dit verbetervoorstel besproken met vertegenwoordigers van de auditbureaus. Vanuit de auditbureaus wordt afgeraden om extra checklists te maken. Een checklist suggereert dat iemand na het afvinken gedekt is, maar biedt geen garantie.
   De auditoren werken niet met een aparte checklist. Zij gebruiken de criteria van de kwaliteitstoets. Er is geen specifieke bewijslast per richtlijn te geven. Uit het dossier moet te herleiden zijn dat de richtlijn is gevolgd. Waar iets vastgelegd wordt maakt niet uit.
   Ook is er al een Zelfcheck kwaliteitstoets waarmee NVLF leden de kwaliteitscriteria kunnen checken. De conclusie van de NVLF is dat het ontwikkelen van extra checklists niet wenselijk is. Het verbetervoorstel wordt daarom niet gerealiseerd.


  • De NVLF wordt geadviseerd om met de Fenac afspraken te maken over de wijze waarop de samenwerkingsafspraken in het werkveld vertaald dienen te worden.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF is met regelmaat in gesprek met stakeholders zoals fenac, SIAC en Simea over de samenwerkingsafspraken en de implementatie hiervan in de praktijk. Vastgesteld is dat de NVLF de leden nauwelijks informeert over deze gesprekken. De NVLF heeft uitgesproken deze communicatie in de toekomst te verbeteren.  • De NVLF wordt geadviseerd om meer informatie te geven over de vrijwillige kwaliteitstoets, het ontstaan ervan, de relatie met de richtlijnen en waarom behouden kwaliteitstoets belangrijk is.

   Resultaat 6-11-2018:
   Begin 2019 verschijnt in het Tijdschrift voor Logopedie een artikel waarin op deze punten wordt ingegaan.     • Voorgesteld wordt om de leden duidelijk te informeren over de periode tussen publicatiedatum van een richtlijn en de datum waarop men tijdens een kwaliteitstoets geaudit kan worden op desbetreffende  richtlijn. Herhaal deze informatie bij iedere nieuwe richtlijn. 

   Resultaat 6-11-2018:
   Begin 2019 verschijnt in het Tijdschrift voor Logopedie een artikel waarin op deze punten wordt ingegaan.   


  • Verbetervoorstel: de NVLF besteedt in haar lobby aandacht aan beveiligd mailen.

   Standpunt NVLF bestuur november 2018:
   De logopedie wil wel meewerken aan digitaal beveiligd mailen. De kosten kunnen echter hoog zijn in vergelijking met het inkomen. Zorgmail is duur, medisch specialisten gebruiken dit veel. Er zijn goedkopere alternatieven. De NVLF plaatst dit punt op de lobbyagenda.

    

 • 5. EPD

  Besluit VB (20-8-2018): alle schrap- en verbetervoorstellen rond het EPD worden opgepakt op het moment dat de schrap- en verbetervoorstellen rond de thema's dossiervorming,  NVLF richtlijnen en kwaliteitstoets zijn opgepakt en resultaten hiervan (grotendeels) zichtbaar zijn. 

  Reden: uitkomsten van schrappen en verbeteren rond deze thema's hebben impact op het EPD.

  Ondertussen blijft de NVLF wel in gesprek met de softwareleveranciers en blijft het schrappen en verbeteren een aandachtspunt in de gesprekken.Over schrappen en verbeteren
Deze zogeheten ‘schrap- en verbetersessies’ in het voorjaar van 2018 hebben geleid tot een uitgebreide lijst met voorstellen. De NVLF heeft vervolgens een extern projectleider gevraagd om samen met een projectgroep de opgehaalde resultaten om te zetten in concrete voorstellen. Daarbij zijn alle ideeën, vragen en opmerkingen van de leden over onder meer kwaliteitskringen, -toetsen en tarieven stuk voor stuk doorgenomen. De projectgroep bestond uit afgevaardigden van de commissies Sociaal Economische Belangenbehartiging en Vakinhoud, de Klankbordgroepen, de Ledenraad, de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (LCV) en de kwaliteitskringbegeleiders (KKB’ers). Een vertegenwoordiger van het bestuur was eveneens aanwezig. In augustus heeft het NVLF-bestuur zich uitgesproken over de lijst van schrap- en verbetervoorstellen en opdracht gegeven tot uitvoering. 


Heeft u vragen over schrappen en verbeteren? Neem contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.